|
   
 

"เครือมติชน" ยื่นลาออกจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ชี้องค์กรวิชาชีพถูกบิดเบือนด้วย "การเมืองภายนอก"

เมื่อวันที่ 7 กันยายน นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือจำนวน 2 ฉบับ ให้แก่ ประธานคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยเป็นหนังสือ "แจ้งลาออกจากการเป็นภาคีสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ" และ "ชี้แจงข้อเท็จจริง อ้างถึง หนังสือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ สนช.129/13/2554 วันที่ 19 สิงหาคม 2554" ตามลำดับ ซึ่งมีเนื้อหาโดยละเอียด ดังนี้

----------
7 กันยายน 2554

เรียน ประธานคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง แจ้งลาออกจากการเป็นภาคีสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือชี้แจงสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ในฐานะภาคีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และให้ความร่วมมือกับการทำหน้าที่และกิจกรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติด้วยดีตลอดมา

กระผม ในฐานะตัวแทนของภาคีสมาชิกอันประกอบด้วยหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ขอแจ้งต่อคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่า หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับขอลาออกจากการเป็นภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2554

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจัดตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์เพื่อเป็นองค์กรควบคุมกันเอง และส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในกรณีล่าสุดกับภาคีสมาชิกอย่างหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ข่าวสด สะท้อนว่าหลักการข้างต้นมิได้รับการธำรงรักษา ซ้ำยังถูกบิดเบือนด้วยอิทธิพลการเมืองจากภายนอก

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเป็นที่ประจักษ์ว่ามีอิทธิพลการเมืองภายนอกเข้าแทรกแซง และมีภาคีสมาชิกตกเป็นเหยื่อของการต่อสู้ทางการเมืองนั้น คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติยังมิได้แสดงความกระตือรือล้นจะจัดการแก้ไข รวมไปถึงดำเนินการระงับความเสียหายผู้ได้รับผลกระทบ ที่เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีไปแล้วดังที่ควรปฏิบัติ กลับแสดงท่าทีเหมือนเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม

ตลอดเวลากว่า 30 ปี เครือมติชนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความหนักแน่นมั่นคงในวิชาชีพ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประชาชน ด้วยความเป็นมืออาชีพและวัตรปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียด้านจรรยาบรรณ จนกระทั่งประสบกับข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยไร้สาระเช่นนี้

ด้วยเหตุนี้ กระผมในฐานะตัวแทนของภาคีสมาชิกทั้ง 3 จึงขอเรียนย้ำอีกครั้งว่า หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ขอลาออกจากการเป็นภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยหวังว่าการแสดงออกเช่นนี้จะทำให้เกิดการตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่จะนำสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติกลับไปสู่มาตรฐานของเจตนารมณ์เมื่อครั้งก่อตั้งได้

หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ขอยืนยันว่า แม้จะมิได้เป็นภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแล้ว แต่หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับไปจนถึงกิจการอื่นๆในเครือ จะยังคงธำรงรักษาซึ่งมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดังเช่นที่ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะถือกำเนิด พร้อมจะให้สังคมตรวจสอบความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงานได้ทุกเวลา และพร้อมให้ความร่วมมือกระทำการในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนส่วนใหญ่ ไปจนถึงการการทบทวนสถานภาพและท่าที หากเจตนาและมาตรฐานเมื่อครั้งก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้รับการฟื้นฟูกลับมาสู่ความเป็นปกติดังเดิม

จึงเรียนมาด้วยความเคารพ

ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)

----------

7 กันยายน 2554

เรียน คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง

อ้างถึง หนังสือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ สนช.129/13/2554 วันที่ 19 สิงหาคม 2554

หนังสือพิมพ์มติชนและข่าวสด ซึ่งเป็นภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขอเรียนชี้แจงคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติว่า ตามที่ คณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ให้ตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีข่าวอีเมลที่อ้างว่าเป็นของบุคคลในพรรคเพื่อไทยระบุว่ามีการจ่ายสินบนให้กับสื่อมวลชน และแถลงผลการสอบสวนไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554

หนังสือพิมพ์มติชน-ข่าวสด ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ เพื่อชี้ให้เห็นความผิดปกติและความไม่ชอบมาพากลของการสอบสวนดังกล่าว ว่า

1.ดำเนินการไปโดยผิดหลักการ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งหัวข้อสอบสวนตามชอบใจ เมื่อบุคคลไม่ผิดก็ขยายไปที่องค์กร ไปจนถึงการสอบสวนลับหลังโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง

2.วิธีการสอบสวนและการสรุปผลสอบสวน ขาดตรรกะและความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์

3.พฤติกรรมแห่งการสอบสวนและผู้สอบสวนมีเจตนาน่าเคลือบแคลง โดยเฉพาะความพยายามในการใช้ผลการสอบสวนนี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของคนบางกลุ่ม

หนังสือพิมพ์มติชน-ข่าวสดเรียนย้ำว่าจะไม่ขอใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพราะยืนยันมาแต่ต้นแล้วว่าไม่ยอมรับผลการสอบสวนที่ผิดปกติของคณะอนุกรรมการได้ แต่การชี้แจงครั้งนี้เนื่องจากการสอบสวนพาดพิงถึงองค์กรหนังสือพิมพ์ ซึ่งคณะอนุกรรมการและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติมิได้เปิดโอกาสให้ได้แสดงข้อเท็จจริงมาก่อน

ในฐานะภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ หนังสือพิมพ์มติชน-ข่าวสดขอยืนยันว่า ทั้งองค์กรและผู้ปฏิบัติงานของหนังสือพิมพ์ทั้งสอง ได้ประพฤติปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและข้อบังคับด้านจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติอย่างซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

หนังสือพิมพ์มติชน-ข่าวสดหวังว่าคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติที่ประกอบไปด้วยผู้อาวุโสในวิชาชีพสื่อมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิจากวิชาชีพอื่นๆ จะพิจารณาเหตุที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นธรรม และแก้ไขความเสียหายให้กับภาคีสมาชิกที่ได้รับความเสื่อมเสียทั้งที่มิได้ประพฤติตามที่ถูกกล่าวหา

จึงเรียนมาด้วยความเคารพ

ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)

มติชน : 08/09/11
8 กันยายน 2554 08:56 น.
ผู้อ่านทั้งหมด 15333 คน (54.196.86.89) แจ้งลบ
 
แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิก)
รายละเอียด * :
รูปภาพ :
หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ .jpg เท่านั้น
ชื่อผู้ตอบ * :
 
เตือนอันตรายจากน้ำท่วมขัง ผู้หญิงเสี่ยงติดเชื้อในช่องคลอด
 
10 พฤศจิกายน 2554 10:55 น. | ผู้อ่านทั้งหมด 3555 คน
 
(Thairath 08/11/2011) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงอันตรายของสิ่งปนเปื้อนในน้ำท่วมขัง ว่า อันตรายที่มากับน้ำท่วมนอกจากโรคระบาดแล้ว สิ่งที่ต้องระวัง คือ เชื้อโรคและสารปนเปื้อนต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดโรค เช่น แบคทีเรีย โพรโตซัว ไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของอหิวาตกโรค บิด
อ่านต่อ | แสดงความคิดเห็น (0)
 
พระราม 2 อ่วมใช้เป็นเส้นทางระบายน้ำ
 
10 พฤศจิกายน 2554 10:53 น. | ผู้อ่านทั้งหมด 3008 คน
 
ถนนพระราม2ระทมแน่ โดยใช้เป็นเส้นทางระบายมวลน้ำยักษ์ลงสู่ทะเล เร่งกู้เส้นทางบางบัวทอง – สุพรรณบุรีใช้แทน
วันนี้ (9 พ.ย.) ที่รัฐสภา พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.คมนาคม ให้สัมภาษณ์กรณีมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าพื้นที่ฝั่งตะวันออกกทม. กำลังเข้าใกล้สนามบินสุวรรณภูมิมากขึ้นว่า ตนมั่นใจว่าสนามบินสุววรณภูมิจะ
อ่านต่อ | แสดงความคิดเห็น (0)
 
"ยิ่งลักษณ์" ยึด 6 แนวทาง "ทักษิณ" ปราบยาเสพติด ตั้งเป้าลดปัญหาใน 1 ปี ให้เป็นวาระแห่งชาติ
 
12 กันยายน 2554 09:36 น. | ผู้อ่านทั้งหมด 3632 คน
 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการวาระแห่งชาติ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ผลโพลหลายสำนักระบุว่าอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน เพราะมีการเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยตัวเลขปี 2550 มีผู
อ่านต่อ | แสดงความคิดเห็น (0)
 
ปภ.สรุปโคลนถล่ม"น้ำปาด"อุตรดิตถ์ บ้านพัง 705 หลังคาเรือน ปชช.ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 2 พันคน
 
12 กันยายน 2554 09:32 น. | ผู้อ่านทั้งหมด 3132 คน
 
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 กันยายน ว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดดินโคลนจากเทือกเขาภูเมี่ยงภูทองไหลถล่มหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ำไผ่ บ้านต้นขนุน บ้านห้วยคอม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ส่งผลให้บ้านพังเสียหายรวมแล้ว 705 หลังคาเรือน มีประชาชนได้รับความเ
อ่านต่อ | แสดงความคิดเห็น (0)
 
ผบ.เหล่าทัพถอย-"ยุทธศักดิ์"ส่งโผทหารถึงมือนายกฯ
 
8 กันยายน 2554 08:51 น. | ผู้อ่านทั้งหมด 3243 คน
 
โผทหารถึงมือ “ยิ่งลักษณ์” แล้ว หลังปลัดกลาโหมยอมลงนามส่งชื่อ “วิทวัส” ขึ้นเป็นปลัดคนใหม่ตามความต้องการของ "ยุทธศักดิ์" ยุติปมขัดแย้ง

ปัญหาการจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2554 ได้ข้อยุติในเบื้องต้นแล้ว เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยอมเสนอชื่อ พล.อ.วิทวัส รชตนันทน์ รองปลัดกระ
อ่านต่อ | แสดงความคิดเห็น (0)
 
 
   
 
 
Dai-Ka.com